ελληνικά / english


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Απαλλαγή για πρώτη κατοικία / Αφορολόγητα Ποσά  

Ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων είναι 3% για οποιοδήποτε ποσό. 

 

Η αναστολή του πόθεν έσχεςίσχυε έως 31-12-2013.

Απο 1-1-2014 το πόθεν έσχες ελέγχεται ακόμη και για απόκτηση Α΄κατοικίας

 

Χορηγείται απαλλαγή για αγορά κατοικίας : στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ και στον από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ , που προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού   και κατά 30.000 ευρώ  για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Στον έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67% χορηγείται απαλλαγή μέχρι  ποσού αξίας 275.000 ευρώ. Στην παραπάνω περίπτωση (αγορά κατοικίας) στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για  επιφάνεια έως 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου, επίσης για  επιφάνεια έως 20 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι  βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς. Η απαλλαγή επίσης αφορά και τους ημιϋπαίθριους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί

Για  αγορά οικοπέδου χορηγείται απαλλαγή στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ και στον  έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του  αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και  καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας λόγω γονικής παροχής και λόγω κληρονομιάς.

_____________________________________________________________________

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Σημειώνεται ότι από σύμφωνα με τον Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014), άρθρο 90 προβλέπεται η αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων και ειδικώτερα στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται παράγραφος 33  ως εξής:

 

α. Η ισχύς  του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016."