ελληνικά / english 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

♦ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Προσύμφωνο
 • Αγοραπωλησίες
 • Δωρεές
 • Γονικές Παροχές
 • Διανομές - Ανταλλαγές
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών
 • Προσωπικές και πραγματικές δουλείες


 

 ♦ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

 • Δημόσιες διαθήκες
 • Κατάθεση μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
 • Ανάληψη μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Απογραφή κληρονομιάς
       
         
 

♦ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Σύσταση εταιρειών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ.]
 • Σύσταση εταιριών και τροποποιήσεις καταστατικού εταιριών
 • Λύση εταιριών
 • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών κλπ.
 • Παράσταση στις Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε

 

 ♦ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μεταβιβάσεις ΤΑΧΙ
 • Πληρεξούσια
 • Ανακλήσεις Πληρεξουσίων
 • ΄Ενορκες Βεβαιώσεις
 • Πράξεις κατάθεσης εγγράφων για λήψη βεβαίας χρονολογίας
 • Συμβάσεις Δανείου
 • Πράξεις Αναγνώρισης / Αναδοχής / Αφεσης Χρέους
 • Εκθέσεις αποσφραγίσεως και απογραφής οικιών.
 • Απογραφές Θυρίδων Θησαυροφυλακείων
 • Καταχώρηση Πνευματικών Δικαιωμάτων