ελληνικά / english 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

♦ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

[Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174 / 08/08/2013]

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

»»

 

♦ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

[άρθρα 43-120 του Ν.4072/2012 - ΦΕΚ 86                  Α'/ 11-4-2012]

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.  

 

»»

 

♦ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

[Ν.3719/2008 - ΦΕΚ 241 Α'/ 26-11-2008]

Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις

 

»»

 

♦ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

[άρθρ. 114 του Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/ 16-6-2011 τευχ. Α’]

 

»»