ελληνικά / english


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Απαλλαγή για πρώτη κατοικία / Δικαιολογητικά για Απαλλαγή


♦  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής

 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος των τελευταίων 4-5 ετών και το Ε-9 με τις τροποποιήσεις του,

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία βεβαιώνει ότι έχει τις προϋποθέσεις για απαλλαγή για Α΄κατοικία (συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο)

◊ Αναλυτική κατάσταση ακινήτων σύμφωνα με το Ε.9 (συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο)

◊ Αν η απαλλαγή αφορά οικόπεδο: τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού βεβαίωση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή δήλωση από ιδιώτη μηχανικό κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν. 1337/1983 ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο κατά το χρόνο της αγοράς και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.

♦ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ [ΠΟΛ 1101/24-6-2010]

Διαβάστε την ΠΟΛ 1101/24-6-2010 του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου) >>


 Για άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία

◊ Σε περίπτωση λύσης του γάμου

◊ Για την απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων

◊ Για την αγορά εξ αδιαιρέτου μεριδίου

◊ Για την εκ νέου απαλλαγή

◊ Για την περιφέρεια Θράκης

◊ Υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

◊ Ομογενείς

◊ Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄)

◊ Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των «επί μακρόν διαμενόντων»,σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄)

◊ Πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3719/2008.