ελληνικά / english


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Απαλλαγή για πρώτη κατοικία / Δικαιούχοι Απαλλαγής 


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1) 'Eλληνες

2) Ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

3) Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄) και

5) Πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν δαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄).

 Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΦΟΡΑ  

Αγορά εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου (διαμέρισμα ή οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο) 

Αγορά του ακινήτου από φυσικό πρόσωπο, άγαμο ή έγγαμο, εφόσον δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες. Οι στεγαστικές ανάγκες είτε για άγαμο, είτε για έγγαμο πληρούνται για χώρο μ.τ. 70, προσαυξανόμενα κατά μ.τ.20 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά μ.τ. 25 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Κατ’εξαίρεση οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται σε μ.τ. 90

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1) Για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς, με εξαίρεση το Ν.3943/2011.

2) Πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση  (είτε με επαχθή είτε με χαριστική αιτία)  από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.