ελληνικά / english


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Δικαιολογητικά >> Μεταβίβαση Ακινήτου 

 

♦ Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Εξαιρέσεις από την προσκόμιση άρθρο 2, παρ. 1α και 1γ της ΠΟΛ. 1278/2013 (ΦΕΚ. 3398/31-12-2013)
♦ Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής όταν ο πωλητής έχει αποκτήσει το ακίνητο με αυτούς τους τρόπους. 
♦ Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α. περισσότερα >> 
♦ Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για περιοχές ενταγμένες στο κτηματολόγιο
♦ Βεβαίωση περί μη οφειλής σε γη και χρήμα από τον αρμόδιο Δήμο (αφορά σε οικόπεδα που έχουν ενταχθεί πρόσφατα στο σχέδιο πόλεως).
♦ Βεβαίωση ιδιοκτησίας για οικόπεδα που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως μετά την 25-11-1994
♦ Άδεια οικοδομής αν το ακίνητο έχει κτιστεί μετά τις 14-3-1983. 
♦ Βεβαίωση του Ν.4495/2017 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων. περισσότερα >>
♦ Βεβαίωση ολοκληρωμένης υπαγωγής κατασκευών ή χρήσεων στις διατάξεις του N.4495/2017. 
♦ Βεβαίωση για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων.
♦ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). περισσότερα >> 
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. (άρ.54Α του Ν.4174/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ.1279/2013 και 1020/2014 του Υπ.Οικονομικών)
 Πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σύμφωνα με την παρ. 5 & 15 άρθρου 24 Ν.2130/93 & άρθρο 59 Ν.4483/2017.
Πιστοποιητικό εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή αποτύπωση του κωδικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό  145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Αφορά ακίνητα στα οποία πραγματοποιείται υδροληψία.

♦ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. 

♦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί άρσεως των απαγορεύσεων του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990. 
♦ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ: Πράξη χαρακτηρισμού του αρμόδιου Δασαρχείου, με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα όπου η έκταση χαρακτηρίζεται ως μη Δασική, [παρ. 6α του άρθρου 3 Ν. 998/79] και η απόφαση τελεσιδικίας του Δασαρχείου.