Δικαιολογητικά / Σύσταση Εταιρειών 

 
♦ Κατώτατο κεφάλαιο Α.Ε. ορίζεται το ποσό των 24.000,00 ευρώ
♦ Κατώτατο κεφάλαιο Ε.Π.Ε. ορίζεται το ποσό των 2.400,00 ευρώ (άρ.6 της 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ 240/Α'/12-12-2012])

Καταργήθηκε η απόδοση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση εταιρειών και καταργήθηκε ο φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε.
 
♦ Με συμβολαιογραφική πράξη και μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης συστήνονται οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείς
Εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης
◊ Οι Εταιρείες των άρθρων 80 (Καταστήματα Yγειονομικού Ενδιαφέροντος) και 81 (Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων, Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών) του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α/8-6-2006) για τη σύσταση των οποίων απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην πρώτη περίπτωση και άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στη δεύτερη περίπτωση 
◊ Οι Εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ( παρ.8α του άρθρου 4 του ν.3325/2005).
Επίσης τα συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, κατ’εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.7 του Ν.1963/1991
◊ Εξαιρείται η σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου όταν οι ιδρυτές αυτής είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) η οποία μπορεί να γίνεται και με ιδιωτικό έγγραφο.